REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GWBASTORE

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy GWBASTORE prowadzony jest przez HIGHRISER Bartosz Gajewski zarejestrowane w Gdyni na ulicy Wittekówny 6/19, 81-173 Gdynia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5862084664. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą w ramach sklepu GWBASTORE czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca – HIGHRISER Bartosz Gajewski ul. Wittekówny 6/19, 81-173 Gdynia wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5862084664.

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem GWBASTORE.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.gwbastore.pl

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Wittekówny 6/19, 81-173 Gdynia.

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@gwbastore.pl

3. Telefon kontaktowy: +48 603 303 726

4. Klient może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni.

2. Użytkownik może skorzystać z następujących form płatności:

a) przelew tradycyjny

b) dotpay

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Płatności online, Płatności mobile BLIK, Płatności Google Pay.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionego w Sklepie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru zakupionego w Sklepie.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a) w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;

b) zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c) Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d) Klient powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu. 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne do zrealizowania zamówienia i będą wyłącznie w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Przedsiębiorcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji niniejszego regulaminu.