Polityka prywatności sklepu internetowego GWBASTORE.PL

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w GWBASTORE jest HIGHRISER Bartosz Gajewski, ul. Wittekówny 6/19, 81-173 Gdynia, NIP 5862084664.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. oraz lit f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§2 GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych zbiera samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, dane osobowe Klientów Sklepu internetowego takie jak:

a) pliki cookies

b) adres e-mail

c) imię i nazwisko

d) nazwa użytkownika

e) numer telefonu

f) adres pocztowy (ulica, numer domu, kod pocztowy)

2. Dane osobowe mogą być bezpośrednio dostarczane przez Klienta albo automatycznie zbierane podczas korzystania ze Sklepu internetowego.

3. Wykorzystywanie plików cookies lub innych narzędzi monitorowania służy jedynie do identyfikacji Klientów i zapamiętywania ich osobistych preferencji, w celu należytego i efektywnego świadczenia usług wymaganych przez Klienta.

4. Klient ponosi osobistą odpowiedzialność za dane stron trzecich opublikowane lub udostępniane w Sklepie internetowym i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi zwalniając Administratora Danych ze wszelkiej odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.

5. Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych i w innych miejscach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

6. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi dla przez Klienta lub przez okres określony przez cele, o których mowa w Polityce Prywatności. Klient może w każdej chwili zwrócić się do Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie jego danych.

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane dotyczące Klienta są zbierane w celu umożliwienia świadczenia usług w Sklepie internetowym, jak również do celów takich jak:

a) analityka

b) interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

c) komentowanie treści

d) kontakt z Użytkownikiem

e) obsługa płatności

f) remarketing i targetowanie behawioralne

g) wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

h) zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości

2. Administrator Danych przetwarza Dane Klientów w sposób prawidłowy, podejmując odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.

3. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.

4. Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług. Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

§ 4 PRAWA KLIENTÓW

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji właściwej umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem, na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO.

3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit  f RODO, za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

4. Przysługuje ci prawo: dostępu do treści twoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Wnioski w zakresie o którym mowa w ust. 4 powyżej należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych we wstępie niniejszego dokumentu.

§ 5 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie.

2. Jeśli Klient sprzeciwia się którejkolwiek ze zmian w Polityce Prywatności, Klient musi zaprzestać korzystania ze Sklepu i może zażądać, aby Administrator Danych usunął jego Dane Osobowe. Jeśli nie skierował takiego żądania, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Oprócz informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności, Sklep może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można we wstępie niniejszego dokumentu.